Home
Meer over geld
Wat is loonheffing(skorting) en hoe bereken ik dit?

💶
Maak je financiële leven makkelijker. Download Dyme.

Download Dyme app
Publicatie: 19/09/2019 | Update: 13/04/2021

Wat is loonheffing(skorting) en hoe bereken ik dit?

Ben je in loondienst bij een werkgever? Dan betaal je, net als ieder ander in Nederland, belasting over je salaris. Loonheffing is de verzamelnaam voor een aantal belastingen die automatisch door werkgevers voor de werknemers worden betaald. Wij vertellen je wat loonheffing inhoudt en hoe je jouw loonheffingskorting berekent.

Wat is loonheffing?

Loonheffing is een verzamelnaam voor belasting en premies die van je bruto salaris worden ingehouden. Na het inhouden van deze heffing, en eventuele andere heffingen zoals pensioenbijdrage, blijft je netto salaris over. Dat is het bedrag dat uiteindelijk aan je wordt uitbetaald.

Loonheffing bestaat uit de volgende 4 elementen:

 1. Loonbelasting
 2. Premie volksverzekeringen
 3. Premie werknemersverzekeringen
 4. Inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

1. Loonbelasting

De loonbelasting is een algemene bron van inkomsten voor de overheid om zorgkosten, kosten voor onderwijs en nieuwe wegen te betalen.

2. Premie volksverzekeringen

Onder de premie volksverzekeringen vallen sociale voorzieningen voor iedereen in Nederland.

De premie volksverzekeringen bestaat uit 3 verschillende componenten:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene Nabestaandenwet (ANW)
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Dankzij de Algemene Ouderdomswet ontvangen mensen een inkomen wanneer zij de AOW-leeftijd bereiken.

De Algemene nabestaandenwet (ANW) zorgt ervoor dat Nederlanders een inkomen ontvangen op het moment dat een partner overlijdt en de overblijvende ouder jonge kinderen moet verzorgen.

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) biedt tot slot zorg wanneer een persoon vanwege een ziekte of aandoening blijvend is aangewezen op 24 uur zorg per dag.

3. Premie werknemersverzekeringen

De premie werknemersverzekeringen is voor werknemers die ziek, arbeidsongeschikt of werkloos raken.

De werknemersverzekeringen bestaat uit de volgende verzekeringen:

 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) / Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
 • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
 • Ziektewet (ZW)

De werkloosheidswet (WW) zorgt ervoor dat wanneer iemand geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, deze persoon een WW-uitkering aan kan vragen. Dit is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen twee banen op te vangen.

Voorheen was er de WAO, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De wet die bedoeld is voor werknemers die voor 1 januari 2014 langdurig ziek of gehandicapt zijn geworden en niet meer (volledig) in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

De WIA, de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, is de vervanger van de WAO. De nieuwe wet, WIA, hanteert twee gradaties:

 • IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
 • WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

Na een periode van 104 weken wordt de loondoorbetaling vanuit de werkgever, vervangen door een uitkering. Wanneer een persoon in de toekomst waarschijnlijk nog kan werken loopt de uitkering via de WGA. In het geval dat de kans op herstel gering wordt geacht, wordt er vanuit de IVA geld uitgekeerd.

4. Inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet

Met deze bijdrage houdt de overheid de zorgkosten voor iedereen betaalbaar. Alle Nederlanders met een inkomen betalen een bijdrage aan het zorgverzekeringsstelsel. In 2019 bedraagt dit 6,95% van het bruto-loon. Deze bijdrage wordt inkomensafhankelijk genoemd, omdat het een van de bijdragen is die meestijgt met het loon. Hiervan wordt bijvoorbeeld de basisverzekering van alle Nederlanders betaald.

Hoeveel loonheffing moet ik betalen?

Je weet nu dat loonheffing uit verschillende onderdelen bestaat en automatisch elke maand door jouw werkgever van je loon wordt ingehouden. Hoeveel loonheffing jij moet betalen, is afhankelijk van je inkomen. Op je loonstrook en je jaaropgaaf kun je dit bedrag zien. Ook kun je zien welk bedrag er aan welke heffing wordt betaald.

Het kan voorkomen dat er te veel heffing voor jou is betaald. In dat geval kun je het te veel betaalde bedrag terugvragen bij de belastingdienst.

Daarnaast bestaan er verschillende kortingen waardoor jij minder belasting en premies hoeft te betalen. Samen worden deze de loonheffingskorting genoemd.

Wat is loonheffingskorting?

De loonheffingskorting is een korting op je belasting, die de overheid heeft ingevoerd om ervoor te zorgen dat werknemers een zeker basisbedrag hebben om van te leven. Door deze korting hoef jij minder belasting en premies te betalen, dit zorgt ervoor dat je meer loon krijgt uitbetaald. Door de loonheffingskorting hoef je over een bepaald deel van je loon geen belasting te betalen, dit zorgt ervoor dat je meer geld overhoudt voor zaken zoals huur en eten. Alle mensen in loondienst die het hele jaar in Nederland hebben gewoond, hebben hier recht op.

De loonheffingskorting is een verzamelnaam voor zes verschillende heffingskortingen, maar de meeste werknemers hebben maar met twee te maken:

 • De algemene heffingskorting. Dit is een korting op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekering. Iedere belastingplichtige krijgt deze korting.
 • Arbeidskorting. Dit is een korting die over het arbeidsinkomen wordt berekend. Deze korting geldt voor iedereen die werkt. Je kunt gebruik maken van de loonheffingskorting door deze aan te vragen bij je werkgever of uitkeringsinstantie. Doordat zij minder belasting betalen, krijg jij meer loon.

De algemene heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen. Zo heb je minder recht op deze heffingskorting wanneer jouw belastbaar inkomen stijgt. Dit is goed te zien in deze grafiek:

heffingskorting vs belastbaar inkomen

Hoe hoger het belastbaar inkomen, hoe lager de algemene heffingskorting

Loonheffingskorting toepassen

Je hebt als werknemer standaard recht op loonheffingskorting. Om die reden passen sommige werkgevers de korting automatisch toe, maar dit is niet verplicht.

Volgens de wet moet je als werknemer zelf een formulier bij je werkgever indienen. Ben je het vergeten aan te vragen? Geen zorgen, loonheffingskorting is een recht. De Belastingdienst zal de korting in dat geval bij de eerstvolgende belastingaangifte verrekenen. Je zal dus geen geld mislopen, maar je zal er wel wat langer op moeten wachten.

Loonheffingskorting met meerdere werkgevers

Werk je bij meerdere werkgevers tegelijkertijd? Of heb je een uitkering en tegelijkertijd een baan? Dan kun je bij één werkgever je loonheffingskorting aanvragen. Je zou namelijk te veel korting op je belasting krijgen als je bij iedere werkgever je loonheffingskorting aanvraagt. Doe je dit toch, dan is de kans groot dat je dit achteraf moet terugbetalen bij de Belastingdienst. Werk je binnen één jaar bij meerdere werkgevers na elkaar? In dat geval kun je bij beide een loonheffingskorting aanvragen.

Bereken nu jouw loonheffingskorting

Om te controleren of jij recht hebt op een teruggave van de belasting moet jij natuurlijk eerst weten op hoeveel (algemene) heffingskorting jij recht hebt.

1. Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is afhankelijk van het loon. Bij een salaris tot circa € 20.000 is de korting maximaal. Dit bedrag bestaat uit de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen.

Hoe hoger het loon, hoe kleiner de korting, Bij een loon van circa € 68.000 of meer vervalt het recht op korting. De exacte bedragen vind je in tabel algemene heffingskorting.

2. Arbeidskorting

De arbeidskorting wordt gebaseerd op het arbeidsinkomen. De berekening van deze korting is wat minder eenvoudig, maar je kunt deze bekijken in tabel arbeidskorting.

Bereken je korting

Ben je benieuwd op hoeveel loonheffingskorting jij recht hebt? Bereken zelf op hoeveel kortingen jij recht hebt.

Let op: Je kunt deze sheet niet direct invullen. Je moet deze eerst kopiëren naar je eigen Google Drive, of opslaan als excel bestand op je computer. De aanwijzingen vind je terug in het document.

Nog meer besparen met de Dyme bespaar app

Met de Dyme bespaar app krijg je een compleet overzicht op je financiën, zodat je altijd controle hebt over je geld. Onze slimme technologie maakt automatisch overzichten van je inkomsten en uitgaven en laat je direct zien hoe(veel) je kunt besparen. Zo besparen Dyme gebruikers gemiddeld €800 per jaar op hun vaste lasten. Daarnaast helpt Dyme je met het behalen van je spaardoelen, door middel van budgetten.

Ken je onze app al? Met de Dyme app krijg je een compleet overzicht op je financiën, zodat je altijd controle hebt over je geld. Onze slimme technologie maakt automatisch overzichten van je inkomsten en uitgaven en laat je direct zien hoe(veel) je kunt besparen. Zo besparen Dyme gebruikers gemiddeld €800 per jaar op hun vaste lasten! Wil je weten hoeveel jij kunt besparen?