Excellent
Verified
Trustpilot
Home
Friesch Dagblad
Complaints

Friesch Dagblad

It meitsjen fan nije liet- en Bibeloersettingen freget om in oare wurkwize. Mei nije prinsipes oangeande de kar yn wurden en teology foar de praktyk.

File a complaint about Friesch Dagblad
058-2987654
Postbus 412, 8901 BE, Leeuwarden
0
Open complaints
0
Complaints being processed
0
Resolved complaints

Do you have a complaint about Friesch Dagblad?

File your complaint
Not satisfied? Poor treatment? File your complaint about a company here.
We publish your complaints and forward it to the company.
The company resolves your complaint. You can move on with your life.